VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Chi tiết sản phẩm

Cột sắc kí - Merck
Giá : Liên hệ


Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820
HC thí nghiệm 02:
0976193162
  My statusClick download bảng giá

Tên hàng

 • LiChrosorb® RP-18 (5 µm) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge
 • LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge
 • LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge
 • Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge
 • LiChrosorb® RP-18 (10 µm) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge
 • LiChrosorb® RP-18 (5 µm) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge
 • LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge
 • LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge
 • LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge
 • LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (10 µm) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge
 • LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge
 • LiChrospher® Si 60 (5 µm) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge
 • Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge
 • Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge
 • Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge
 • LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART® 4-4 HPLC guard column
 • LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART® 4-4 HPLC guard column
 • LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) LiChroCART® 4-4 HPLC guard column
 • LiChrospher® Si 60 (5 µm) LiChroCART® 4-4 HPLC guard column
 • Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART® 4-4 HPLC guard column
 • manu-CART® NT cartridge holder for LiChroCART® 2,3,4,4.6 mm i.d. HPLC cartridges
 

 

0