VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Zinc acetate dihydrate AnalaR NORMAPUR® (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O 99% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Sodium sulphite, anhydrous Ph. Eur. Na₂SO₃ 100% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 di-Ammonium oxalate monohydrate AnalaR NORMAPUR® (NH₄)₂C₂O₄·H₂O 100% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Cột chiết tách chiết hiệu suất cao EN - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Cột phân tích pha đảo RP18 - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Cột phân tích pha đảo RP8 - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Vật liệu nhồi sắc kí Florisil đường kính 0,150-0,250 mm - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Cột chiết pha đảo RP18 - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Môi trường vi sinh dạng đổ đĩa hãng Merk Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Bộ nhuộm vi sinh hãng Merk Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Cột chiết trao đổi ion SCX - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Dung môi phân tích PA - Acetonitrile (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Spectroquant Test Kits sử dụng cho thiết bị Hach
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Dung môi HPLC Acetonitrile (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Dung môi HPLC Methanol (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT