VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dung môi HPLC Acetonitrile (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Dung môi HPLC Methanol (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Dung môi HPLC n- Hexane (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Dung môi phân tích PA – Methanol (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Dung môi phân tích PA n- Hexane (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Dung môi phân tích PA - Acetonitrile (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Dung môi phân tích PA Methanol (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Dung môi phân tích PA n- Hexane (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung môi GC - Acetonitrile (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Dung môi GC - Methanol (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Dung môi GC n- Hexane (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Dung môi LC-MS Acetonitrile (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Dung môi LC-MS Methanol (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Dung môi Deuteri, Acetonitrile-D3 (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Dung môi Deuteri, Methanol-D4 (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT