VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Triển lãm Y Dược lần thứ 24 tại Hà Nội

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Ống chuẩn HCl 0,1N - Merck Đức
gia : 512,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Ống chuẩn HCl 0,5N - Merck Đức
gia : 645,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Ống chuẩn HCl 0,01N - Merck Đức
gia : 520,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Ống chuẩn NaOH 0,5N - Merck Đức
gia : 718,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Ống chuẩn NaOH 0,25N - Merck Đức
gia : 628,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Ống chuẩn NaOH 0,1N - Merck Đức
gia : 560,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Ống chuẩn NaOH 0,01N - Merck Đức
gia : 710,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Ống chuẩn I2 0,1N - Merck Đức
gia : 1,090,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Ống chuẩn KMnO₄ 0,1N - Merck Đức
gia : 988,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Ống chuẩn H₂SO₄ 0,01N - Merck Đức
gia : 590,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Ống chuẩn H₂SO₄ 0,1N - Merck Đức
gia : 512,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Ống chuẩn Na₂S₂O₃ 0,1N - Merck Đức
gia : 467,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Ống chuẩn K₂Cr₂O₇ 0,1N - Merck Đức
gia : 635,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Ống chuẩn KOH 0,1N - Merck Đức
gia : 520,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Ống chuẩn Na₂-EDTA 2H₂O 0,1mol/lit - Merck Đức
gia : 726,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT