VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Triển lãm Y Dược lần thứ 24 tại Hà Nội

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Ống chuẩn Na₂-EDTA 2H₂O 0,01mol/lit - Merck Đức
gia : 696,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Ống chuẩn NaCl 0,1N - Merck Đức
gia : 907,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Ống chuẩn AgNO3 0,1N - Merck Đức
gia : 2,350,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Ống chuẩn KIO3 0,1N - Merck Đức
gia : 940,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Acetic acid 99.5% (T) - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Acetic acid 99.7% (T) - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Acetic acid solution(1N) - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Anhydric acetic 97% - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Boric acid 99.5% - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Citric acid monohydrate - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Fomic acid 85% - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Hydrochloric acid 37% extrapure - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Perchloric Acid 70% - Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Phosphoric acid -Samchun Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Sulfuric acid 95% extrapure Hàn quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT