Vietnamese
  • English

Hệ thống chi nhánh

Bình Kjeldahl

Bình Kjeldahl 1000ml Duran

VNĐ 423.000 - 533.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 50ml Duran

VNĐ 199.000 - 275.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 100ml Duran

VNĐ 215.000 - 297.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 250ml Duran

VNĐ 264.000 - 365.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 500ml N37 Duran

VNĐ 281.000 - 389.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 750ml Duran

VNĐ 339.000 - 470.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 50ml Simax

VNĐ 144.000 - 168.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 100ml Simax

VNĐ 173.000 - 202.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 250ml Simax

VNĐ 192.000 - 224.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 500ml Simax

VNĐ 240.000 - 280.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 1000ml Simax

VNĐ 288.000 - 336.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng