Hóa chất tinh khiết

Kit test pH 100 lần test Sera

Kit test pH 100 lần test Sera

VNĐ 196.000 - 216.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Test KH 100 lần test Sera

Test KH 100 lần test Sera

VNĐ 196.000 - 216.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Test GH 100 lần test Sera

Test GH 100 lần test Sera

VNĐ 200.000 - 220.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Test NO2 75 lần test Sera

Test NO2 75 lần test Sera

VNĐ 260.000 - 286.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Test NO3 60 lần test Sera

Test NO3 60 lần test Sera

VNĐ 260.000 - 286.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Test NH3/NH4 60 lần test Sera

Test NH3/NH4 60 lần test Sera

VNĐ 340.000 - 374.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Test CO2 Sera

Test CO2 Sera

VNĐ 320.000 - 352.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Test Ca Sera

Test Ca Sera

VNĐ 276.000 - 304.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Test Mg Sera

Test Mg Sera

VNĐ 714.000 - 785.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Test Fe Sera

Test Fe Sera

VNĐ 420.000 - 462.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Test Cl Sera

Test Cl Sera

VNĐ 210.000 - 231.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Test PO4 Sera

Test PO4 Sera

VNĐ 330.000 - 363.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng