Dụng cụ thí nghiệm

Bình hút ẩm có vòi ø200mm Simax

Bình hút ẩm có vòi ø200mm Simax

VNĐ 2.652.000 - 3.672.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình hút ẩm có vòi ø250mm Simax

Bình hút ẩm có vòi ø250mm Simax

VNĐ 3.867.500 - 5.355.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình hút ẩm có vòi ø300mm Simax

Bình hút ẩm có vòi ø300mm Simax

VNĐ 5.304.000 - 7.344.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Kiềng ba chân 140mm Simax

Kiềng ba chân 140mm Simax

VNĐ 110.500 - 153.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Kiềng ba chân 150mm Simax

Kiềng ba chân 150mm Simax

VNĐ 122.200 - 169.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình rửa khí 500ml Simax

Bình rửa khí 500ml Simax

VNĐ 640.900 - 887.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Buret tự động trắng 10ml Simax

Buret tự động trắng 10ml Simax

VNĐ 2.718.300 - 3.763.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Buret tự động trắng 25ml Simax

Buret tự động trắng 25ml Simax

VNĐ 2.718.300 - 3.763.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Buret tự động trắng 50ml Simax

Buret tự động trắng 50ml Simax

VNĐ 2.718.300 - 3.763.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Thân bình hút ẩm ø300mm Simax

Thân bình hút ẩm ø300mm Simax

VNĐ 1.989.000 - 2.754.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 50ml Simax

Bình Kjeldahl 50ml Simax

VNĐ 166.400 - 230.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 100ml Simax

Bình Kjeldahl 100ml Simax

VNĐ 198.900 - 275.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng nắp vặn 5000ml Simax

Chai trắng nắp vặn 5000ml Simax

VNĐ 1.060.800 - 1.468.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng nắp vặn 10000ml Simax

Chai trắng nắp vặn 10000ml Simax

VNĐ 2.840.500 - 3.933.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng nắp vặn 20000ml Simax

Chai trắng nắp vặn 20000ml Simax

VNĐ 4.420.000 - 6.120.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 250ml Simax

Bình Kjeldahl 250ml Simax

VNĐ 221.000 - 306.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cốc có quai 500ml Simax

Cốc có quai 500ml Simax

VNĐ 624.000 - 728.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu nắp vặn 5000ml Simax

Chai nâu nắp vặn 5000ml Simax

VNĐ 3.149.900 - 4.361.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Khóa nhám 24/29 Simax

Khóa nhám 24/29 Simax

VNĐ 608.400 - 842.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Khóa 2 thông van thủy tinh

Khóa 2 thông van thủy tinh

VNĐ 387.400 - 536.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Khóa 3 thông van thủy tinh

Khóa 3 thông van thủy tinh

VNĐ 884.000 - 1.224.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu nắp vặn 10000ml Simax

Chai nâu nắp vặn 10000ml Simax

VNĐ 5.525.000 - 7.650.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu nắp vặn 20000ml Simax

Chai nâu nắp vặn 20000ml Simax

VNĐ 11.050.000 - 15.300.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 500ml Simax

Bình Kjeldahl 500ml Simax

VNĐ 276.900 - 383.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 1000ml Simax

Bình Kjeldahl 1000ml Simax

VNĐ 331.500 - 459.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai Roux Simax 1000ml

Chai Roux Simax 1000ml

VNĐ 442.000 - 612.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 5ml Simax

Ống đong 5ml Simax

VNĐ 166.400 - 230.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 10ml Simax

Ống đong 10ml Simax

VNĐ 166.400 - 230.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 25ml Simax

Ống đong 25ml Simax

VNĐ 166.400 - 230.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chậu thủy tinh 900ml Simax

Chậu thủy tinh 900ml Simax

VNĐ 309.400 - 428.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 50ml Simax

Ống đong 50ml Simax

VNĐ 166.400 - 230.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chậu thủy tinh 2000ml Simax

Chậu thủy tinh 2000ml Simax

VNĐ 384.000 - 448.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 100ml Simax

Ống đong 100ml Simax

VNĐ 166.400 - 230.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chậu thủy tinh 3500ml Simax

Chậu thủy tinh 3500ml Simax

VNĐ 497.900 - 689.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 250ml Simax

Ống đong 250ml Simax

VNĐ 193.700 - 268.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 500ml Simax

Ống đong 500ml Simax

VNĐ 265.200 - 367.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 1000ml Simax

Ống đong 1000ml Simax

VNĐ 464.100 - 642.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 2000ml Simax

Ống đong 2000ml Simax

VNĐ 773.500 - 1.071.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 25ml Simax

Ống đong có nút 25ml Simax

VNĐ 210.600 - 291.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 50ml Simax

Ống đong có nút 50ml Simax

VNĐ 243.100 - 336.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 100ml Simax

Ống đong có nút 100ml Simax

VNĐ 254.800 - 352.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 250ml Simax

Ống đong có nút 250ml Simax

VNĐ 375.700 - 520.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 500ml Simax

Ống đong có nút 500ml Simax

VNĐ 579.800 - 802.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 1000ml Simax

Ống đong có nút 1000ml Simax

VNĐ 773.500 - 1.071.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Đĩa sứ bình hút ẩm 290mm Simax

Đĩa sứ bình hút ẩm 290mm Simax

VNĐ 1.105.000 - 1.530.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Đèn cồn 100ml Simax

Đèn cồn 100ml Simax

VNĐ 384.000 - 448.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Đèn cồn 200ml Simax

Đèn cồn 200ml Simax

VNĐ 403.000 - 470.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp tiêu bản 85x85mm Simax

Hộp tiêu bản 85x85mm Simax

VNĐ 608.400 - 842.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu Imhoff kín 1000ml Simax

Phễu Imhoff kín 1000ml Simax

VNĐ 1.492.400 - 2.066.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu Imhoff có van 1000ml Simax

Phễu Imhoff có van 1000ml Simax

VNĐ 2.099.500 - 2.907.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp tiêu bản 150x150mm Simax

Hộp tiêu bản 150x150mm Simax

VNĐ 1.050.400 - 1.454.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp tiêu bản 200x200mm Simax

Hộp tiêu bản 200x200mm Simax

VNĐ 1.878.500 - 2.601.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh phi 125 mm

Phễu thủy tinh phi 125 mm

VNĐ 276.900 - 383.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh phi 250mm Simax

Phễu thủy tinh phi 250mm Simax

VNĐ 928.200 - 1.285.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh phi 300mm Simax

Phễu thủy tinh phi 300mm Simax

VNĐ 1.657.500 - 2.295.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu có gân 210mm Simax

Phễu có gân 210mm Simax

VNĐ 663.000 - 918.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu có gân 250mm Simax

Phễu có gân 250mm Simax

VNĐ 1.082.900 - 1.499.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Pipet bầu 1ml Simax

Pipet bầu 1ml Simax

VNĐ 18.200 - 25.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Pipet bầu 2ml Simax

Pipet bầu 2ml Simax

VNĐ 18.200 - 25.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng