Dụng cụ thí nghiệm

Giấy lau kính 10x15cm Whatman

Giấy lau kính 10x15cm Whatman

VNĐ 2.777.000 - 3.845.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy chiết tách 19x90mm Whatman

Giấy chiết tách 19x90mm Whatman

VNĐ 2.197.000 - 3.042.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy chiết tách 22x80mm Whatman

Giấy chiết tách 22x80mm Whatman

VNĐ 2.243.000 - 3.105.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy chiết tách 25x100mm Whatman

Giấy chiết tách 25x100mm Whatman

VNĐ 2.279.000 - 3.155.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy chiết tách 30x80mm Whatman

Giấy chiết tách 30x80mm Whatman

VNĐ 1.491.000 - 2.065.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy chiết tách 33x80mm Whatman

Giấy chiết tách 33x80mm Whatman

VNĐ 1.728.000 - 2.392.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy chiết tách 33x118mm Whatman

Giấy chiết tách 33x118mm Whatman

VNĐ 2.023.000 - 2.801.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy chiết tách 33x94mm Whatman

Giấy chiết tách 33x94mm Whatman

VNĐ 2.564.000 - 3.550.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

FTA micro card Whatman

FTA micro card Whatman

VNĐ 7.107.000 - 9.841.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng lọc nylon 0.2um, 13mm Whatman

Màng lọc nylon 0.2um, 13mm Whatman

VNĐ 2.205.000 - 3.053.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng lọc nylon 0.2um, 25mm Whatman

Màng lọc nylon 0.2um, 25mm Whatman

VNĐ 2.428.000 - 3.362.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng lọc nylon 0.2um, 47mm Whatman

Màng lọc nylon 0.2um, 47mm Whatman

VNĐ 2.635.000 - 3.649.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng lọc nylon 0.2um, 90mm Whatman

Màng lọc nylon 0.2um, 90mm Whatman

VNĐ 4.549.000 - 6.298.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng lọc nylon 0.45um, 13mm Whatman

Màng lọc nylon 0.45um, 13mm Whatman

VNĐ 1.756.000 - 2.432.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng lọc nylon 0.45um, 25mm Whatman

Màng lọc nylon 0.45um, 25mm Whatman

VNĐ 2.659.000 - 3.681.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng lọc nylon 0.45um, 47mm Whatman

Màng lọc nylon 0.45um, 47mm Whatman

VNĐ 2.734.000 - 3.785.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng lọc nylon 0.8um, 47mm Whatman

Màng lọc nylon 0.8um, 47mm Whatman

VNĐ 3.925.000 - 5.434.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

FTA Elute Micro Card Whatman

FTA Elute Micro Card Whatman

VNĐ 2.961.000 - 4.100.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Thẻ lưu mẫu FTA PLANSAVER Whatman

Thẻ lưu mẫu FTA PLANSAVER Whatman

VNĐ 11.110.000 - 15.383.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Mini FTA Card, 2 chỗ Whatman

Mini FTA Card, 2 chỗ Whatman

VNĐ 9.395.000 - 13.009.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Dung dịch rửa cho FTA 500ml Whatman

Dung dịch rửa cho FTA 500ml Whatman

VNĐ 7.510.000 - 10.399.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy lọc 602 H, 150mm Whatman

Giấy lọc 602 H, 150mm Whatman

VNĐ 1.069.000 - 1.480.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy lọc 602 H, 185mm Whatman

Giấy lọc 602 H, 185mm Whatman

VNĐ 1.470.000 - 2.036.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy lọc 602 H, 240mm Whatman

Giấy lọc 602 H, 240mm Whatman

VNĐ 2.451.000 - 3.393.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy lọc 602 H 1/2, 125mm Whatman

Giấy lọc 602 H 1/2, 125mm Whatman

VNĐ 1.425.000 - 1.973.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng tách pha 90mm Whatman

Màng tách pha 90mm Whatman

VNĐ 684.000 - 947.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng tách pha 110mm Whatman

Màng tách pha 110mm Whatman

VNĐ 1.008.000 - 1.395.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng tách pha 125mm Whatman

Màng tách pha 125mm Whatman

VNĐ 1.290.000 - 1.786.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng tách pha 150mm Whatman

Màng tách pha 150mm Whatman

VNĐ 1.782.000 - 2.468.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng