Hóa chất công nghiệp

Sodium Per oxit Trung Quốc

VNĐ 263.000 - 315.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Photphat Trung Quốc

VNĐ 44.000 - 53.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Fluoride Trung Quốc

VNĐ 91.000 - 109.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Salicilat Trung Quốc

VNĐ 286.000 - 344.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Silicat Trung Quốc

VNĐ 50.000 - 60.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Stanat Trung Quốc

VNĐ 419.000 - 503.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Silver sulfate Trung Quốc

VNĐ 2.250.000 - 2.700.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Sunfua Trung Quốc

VNĐ 53.000 - 63.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium thio Cyanyde Trung Quốc

VNĐ 106.000 - 128.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Potassium Oxalat Trung Quốc

VNĐ 131.000 - 158.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Tungstate Trung Quốc

VNĐ 1.144.000 - 1.373.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Resorcinol Trung Quốc

VNĐ 125.000 - 150.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Benzaldehyde Trung Quốc

VNĐ 117.000 - 140.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ethanol Trung Quốc

VNĐ 48.000 - 57.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Amonium Nitrat Trung Quốc

VNĐ 72.000 - 86.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Amonium Molypdat Trung Quốc

VNĐ 969.000 - 1.163.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Amoni bicacbonat Trung Quốc

VNĐ 24.000 - 28.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Amoni Metavanadate Trung Quốc

VNĐ 413.000 - 495.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Amonium Dichromate Trung Quốc

VNĐ 180.000 - 215.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Benzene Trung Quốc

VNĐ 75.000 - 90.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cancium Hydroxit Trung Quốc

VNĐ 63.000 - 75.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cancium Oxit Trung Quốc

VNĐ 63.000 - 75.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bromua Trung Quốc

VNĐ 80.000 - 96.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Calcein Trung Quốc

VNĐ 138.000 - 165.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Tri Ethanol Amine Trung Quốc

VNĐ 106.000 - 128.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Tinh bột Trung Quốc

VNĐ 118.000 - 141.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Titan Chlorua Trung Quốc

VNĐ 238.000 - 285.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Titan oxit Trung Quốc

VNĐ 150.000 - 180.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Toluen Trung Quốc

VNĐ 74.000 - 89.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Di Ethylen glycol Trung Quốc

VNĐ 93.000 - 116.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Zinc Pear Trung Quốc

VNĐ 146.000 - 175.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

N - Butanol Trung Quốc

VNĐ 91.000 - 110.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

N - Heptane Trung Quốc

VNĐ 102.000 - 122.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

N - Hexan Trung Quốc

VNĐ 81.000 - 98.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

N-Octanol Trung Quốc

VNĐ 181.000 - 218.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

N - Pentan Trung Quốc

VNĐ 144.000 - 173.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

N-Propanol Trung Quốc

VNĐ 81.000 - 98.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Naphthylamin Trung Quốc

VNĐ 148.000 - 177.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Niken Chlorua Trung Quốc

VNĐ 356.000 - 428.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Niken Nitrat Trung Quốc

VNĐ 356.000 - 428.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Niken Sunphat Trung Quốc

VNĐ 356.000 - 428.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Oxalic Acid Trung Quốc

VNĐ 72.000 - 86.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phenol Trung Quốc

VNĐ 97.000 - 116.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Photpho red Trung Quốc

VNĐ 194.000 - 233.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Potassium Bromat Trung Quốc

VNĐ 219.000 - 263.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Perchlorid Acid Trung Quốc

VNĐ 250.000 - 300.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Peptone Trung Quốc

VNĐ 117.000 - 141.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng